ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE
VERKOOP (B2C)
 

Artikel
1: Definities 

 1. Haspels&zn, gevestigd te Deventer,
  KvK-nummer , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
   
 2. De wederpartij van verkoper
  wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper
  samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt
  bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene
voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van
  toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van
  diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden
  kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
  overeengekomen.  

Artikel 3: Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt
  altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen
  een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de
  reservering en de vooruitbetaling.  
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan
  is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de
  verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft
  voldaan.  
 3. Blijft koper in gebreke, dan
  zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
  invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden
  berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
  incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie,
  faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
  vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking
  aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds
  verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en
prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend,
  tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod
  niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn
  indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding
  of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
  overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden
  niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én
  schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en
  facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw
  en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht
  om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen
  de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De
  termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de
  consument is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen
  herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn
  gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een
  herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond
  na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de
  consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om
  te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde
  product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
  de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de
  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering
  van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
  opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
  te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
  dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen
  dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
  voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper
  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of
  aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
  heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs
  zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of
  aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg
  heeft.  
 5. In afwijking van het bepaalde
  in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening
  brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
  aan hem kunnen worden toegerekend.  

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de
  koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
    

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde
  op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke
  termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of
  kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen
  zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen
  die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot
  beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10
  werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij
  verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de
  klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen,
  óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te
  sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche
  gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking
  kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een
  bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen
  behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de
  goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of
  model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te
  zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
  Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren
  zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake van
  een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en
  aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder
  dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af
  fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af
  te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren,
  dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter
  beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of
  nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
  zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico
  van koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd,
  is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van
  koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd
  aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door verkoper opgegeven
  termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij
  overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke
  stellen. 
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken
  in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
  overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper
  is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te
  factureren. 

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig
  of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door
  overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
    
 2. Onder overmacht verstaan
  partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het
  aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de
  normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan
  worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog
  en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming,
  aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting,
  gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in
  het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder
  overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper
  afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
  verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten
  is.  
 4. Indien zich een situatie als
  hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn
  verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen
  opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de
  in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben
  partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te
  ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan
  drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met
  onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende
  brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze
  overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande
  schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een
  beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede
  lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en
retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken
  en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de
  gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen
  op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen
  vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper
  het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel
  alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate
  levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Verkoper is niet bevoegd de
  onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
  wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de
  onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd
  te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en
  de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Indien zaken nog niet zijn
  geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak
  is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet
  geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. In geval van liquidatie,
  insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van
  koper onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor
  schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een
  overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
  door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag
  wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende
  polis.  
 2. Niet uitgesloten is de
  aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of
  bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten
  over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat
  een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper
  in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is
  verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst
  garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het
  verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal
  functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is
  ervan te maken.
 2. De bedoelde garantie strekt
  ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te
  brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor
  rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk
  op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de
  vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen
  zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet
  wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk
  gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben
  aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben
  gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper
  verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak
  is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt
  verstrekt. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst
  tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement
  waar Haspels&zn is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is
  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen,
  tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De
  toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of
  meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend
  worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
   

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google